ระยะเวลาของการศึกษา

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 12 เดือน (360 วัน) โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และสิ้นสุดการปฏิบัติงานในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ผลประโยชน์ของโครงการ

โครงการบริหารจัดการน้ำ โขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 สามารถส่งน้ำให้ได้ 7 จังหวัด 27 อำเภอ ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพชลประทาน 1.82 ล้านไร่ คิดเป็นพื้นที่ชลประทานสุทธิ 1.69 ล้านไร่ ในฤดูฝน (รวมพื้นที่ชลประทานริมแม่น้ำเลย 66,905 ไร่) 0.94 ล้านไร่ ในฤดูแล้ง และส่งน้ำช่วยพื้นที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยหลวง อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ และอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว อีก 0.22 ล้านไร่ เกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์ 107,438 ครัวเรือน หรือ 337,355 คน ปริมาณน้ำที่ผัน 1,916.3 ล้าน ลบ.ม./ปี นอกจากเป็นการใช้น้ำเพื่อการเกษตรแล้ว ยังสามารถส่งน้ำช่วยเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ 194.5 ล้าน ลบ.ม. โดยเติมน้ำให้เขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนลำปาวได้ด้วยแรงโน้มถ่วง และเติมเขื่อนห้วยหลวงได้ด้วยการสูบน้ำ