วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเติมน้ำให้กับแหล่งเก็บกักน้ำ ทำให้มีปริมาณน้ำต้นทุนที่มั่นคง สามารถสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของราษฎร ซึ่งมักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นประจำ

เพื่อบรรเทาอุทกภัยจากน้ำหลากในพื้นที่รับน้ำฝนเหนือน้ำของคลองส่งน้ำ

เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงให้สูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 จังหวัดเลย (พื้นที่หัวงานแนวผันน้ำ)

เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP)

ขอบเขตพื้นที่การศึกษา

ขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการ ประกอบด้วย พื้นที่หัวงานแนวผันน้ำโขงอีสาน และพื้นที่หัวงานแนวผันน้ำชี-มูล ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในเขตการปกครอง 35 ตำบล ในอำเภอ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี และขอนแก่น ดังแสดงตารางแสดงสรุปเขตการปกครองของพื้นที่โครงการในภาพรวม และรูปที่ 3 อีกทั้งสามารถจำแนกพื้นที่เป็นรายอำเภอและตำบลในแต่ละองค์ประกอบโครงการได้ดังตารางที่ 3 โดยสรุปเขตการปกครองของพื้นที่โครงการในภาพรวมได้ดังนี้

จังหวัดจำนวนอำเภอชื่ออำเภอ
เลย3เชียงคาน, ปากชม, นาด้วง
หนองบัวลำภู4นากลาง, โนนสัง, เมืองหนองบัวลำภู, สุวรรณคูหา
อุดรธานี2น้ำโสม, หนองวัวซอ
ขอนแก่น1อุบลรัตน์
รวม 4 จังหวัด10 อำเภอ
- ตารางแสดงสรุปเขตการปกครองของพื้นที่โครงการในภาพรวม -
- ขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบริหารจัดการน้ำ โขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 - 
องค์ประกอบโครงการจังหวัดอำเภอตำบล
พื้นที่หัวงานแนวผันน้ำโขงอีสาน
- ปรับปรุงปากแม่น้ำเลย เลยเชียงคานเชียงคาน
- คลองชักน้ำเลยเชียงคานเชียงคาน
- อุโมงค์แรงดันเลยเชียงคาน
ปากชม
เชียงคาน เขาแก้ว จอมศรี ธาตุ นาซ่าว
ชมเจริญ ห้วยบ่อซืน
หนองบัวลำภูสุวรรณคูหาดงมะไฟ บุญทัน
อุดรธานีน้ำโสมน้ำโสม บ้านหยวก
- คลองลำเลียงน้ำช่วงที่ 1หนองบัวลำภูสุวรรณคูหากุดผึ้ง ดงมะไฟ นาสี บ้านโคก สุวรรณคูหา
- Adit 1เลยเชียงคานเขาแก้ว
- Adit 2เลยปากชมชมเจริญ ห้วยบ่อซืน
- Adit 3อุดรธานีน้ำโสมบ้านหยวก
พื้นที่หัวงานแนวผันน้ำชี-มูล
- คลองลำเลียงน้ำช่วงที่ 2 หนองบัวลำภูสุวรรณคูหากุดผึ้ง นาด่าน
- อุโมงค์ทางน้ำเปิดช่วงที่ 1หนองบัวลำภูนากลางเก่ากลอย
เมืองหนองบัวลำภูกุดจิก โนนทัน ลำภู หนองบัว และหนองภัยศูนย์
สุวรรณคูหานาด่าน
- คลองลำเลียงน้ำช่วงที่ 3 หนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูบ้านขาม หนองบัว
- อุโมงค์ทางน้ำเปิดช่วงที่ 2 หนองบัวลำภูโนนสัง
เมืองหนองบัวลำภู
ปางกู่
นามะเฟือง บ้านขาม
- คลองลำเลียงน้ำช่วงที่ 4 หนองบัวลำภูโนนสังกุดดู่ บ้านค้อ บ้านถิ่น และปางกู่
- อุโมงค์ทางน้ำเปิดช่วงที่ 3 หนองบัวลำภูโนนสังบ้านค้อ
- คลองลำเลียงน้ำช่วงที่ 5ขอนแก่นอุบลรัตน์นาคำ
- Adit 4หนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูกุดจิก
พื้นที่ทิ้งดินเลยเชียงคาน
นาด้วง
เชียงคาน นาซ่าว
นาดอกคำ
หนองบัวลำภูสุวรรณคูหา
โนนสัง
บุญทัน นาดี
บ้านค้อ
อุดรธานีน้ำโสม
หนองวัวซอ
สามัคคี
กุดหมากไฟ หนองอ้อ โนนหวาย
ขอนแก่นอุบลรัตน์บ้านดง