สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบริหารจัดการน้ำ โขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 จังหวัดเลย ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 จำนวน 2 เวที ดังนี้

เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.30 น.

ณ ห้องกระจกสวนรัก โรงแรมพาวิเลี่ยน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเลย

Unite Gallery Error: Record not found

เวทีที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.30 น.

ณ ห้องชวนพิศ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู