สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบริหารจัดการน้ำ โขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 จังหวัดเลย ได้จัดการประชุมพื้นที่ย่อย เมื่อวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 3 เวที  ดังนี้ 

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มพื้นที่ย่อย

เวทีที่ 1 วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

เวทีที่ 2 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

เวทีที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู