สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบริหารจัดการน้ำ โขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 จังหวัดเลย ได้จัดการประชุมพื้นที่ย่อย เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 จำนวน 3 เวที ดังนี้

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

เวทีที่ 1 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลย พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

เวทีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องณัฐพงษ์ 1 โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

เวทีที่ 3 วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู