ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1